TEATRE
Palamós
13 de juliol de 2024
Inici   |   Calendari   |   Amics del teatre   |   Cistella   |   Accessibilitat i altres

Condicions

 1. Un cop adquirida, l'entrada no serà canviada ni serà retornat el seu import.
 2. L'Organització es reserva el dret d'alterar o modificar el programa de l'acte.
 3. Es reserva el dret d'admissió.
 4. L'entrada disposa de diferents mesures de seguretat. L'Organització no es fa responsable de les entrades que no s'hagin adquirit en els punts de venda oficials. Tota entrada esmenada, trencada o amb indicis de falsificació, autoritzarà a l'Organització a impedir al seu portador l'accés al recinte. En aquests casos, l'Organització es reservarà el dret a emprendre les mesures legals esmentades al punt 14 d’aquestes Condicions Generals d’Utilització.
 5. L'admissió queda supeditada al fet de disposar de l'entrada completa i en bones condicions.
 6. A l'entrar al recinte, el públic pot estar subjecte a un registre efectuat segons la Llei, no permetent-se, en cap cas, l'entrada d'objectes que puguin ser considerats perillosos per l'Organització o que estiguin prohibits per la normativa vigent, així com càmeres fotogràfiques o de vídeo, grabadores o qualsevol altre aparell de captació d’imatge i so.
 7. A qualsevol tipus d'espectacle queden reservats tots els drets d'imatge i propietat intel·lectual derivats de l'espectacle, no podent el públic assistent filmar o gravar el mateix sense autorització escrita de l'Organització.
 8. En cas d'anul·lació total de l'acte, l'Organització es compromet a la devolució de l’import d'aquesta entrada. El cost de distribució que els canals de venda apliquen al preu d'aquesta entrada, no serà retornat en cap cas per l'Organització, atès que l'Organització no és perceptora d'aquest import i que la prestació d'aquest servei s'entén realitzada en el moment de la compra d'aquesta entrada.
 9. La societat emissora de l'entrada no assumeix en cap cas les obligacions i responsabilitats que competeixen a l'Organització.
 10. El públic assistent podrà aparèixer en imatges preses per diferents mitjans per a la seva posterior difusió promocional.
 11. L'Organització de l'esdeveniment podrà denegar l'accés o expulsar del recinte al portador de l’entrada en cas d'incompliment de les presents Condicions Generals d’Utilització o bé en cas de desatendre les indicacions efectuades pel personal de l'Organització. La denegació d’accés o l’expulsió també es podran dur a terme en cas que, racionalment, es pugui preveure que la seva permanença al recinte pot suposar una situació de risc o perill per al propi portador o bé per als altres assistents a l’acte; per avalot o també per estats d'intoxicació aparent o potencial, responsabilitzant-se personalment el portador, en tots els casos, per les seves pròpies accions i omissions quan aquestes provoquin lesions a tercers o danys a coses materials.
 12. Tots els intents d'estafa, furt, robatori, així com els danys a la propietat privada causats directa o indirectament a l'Organització, autoritzen a aquesta a prendre les mesures legals, tant civils com penals, que estimi oportunes contra els causants.
 13. La possessió d'aquesta entrada no dóna dret al seu posseïdor o a tercers a utilitzar la mateixa, o el seu contingut, amb fins publicitaris, de màrqueting o de promoció (inclosos concursos, regals i/o sortejos), associada al posseïdor de l'entrada o tercer. L’ incompliment d'aquest punt obligarà a l'anunciant i/o usuari no autoritzat a fer efectiva una penalitat equivalent a mil vegades el preu de l'entrada més cara de l'esdeveniment, sense perjudici de posteriors reclamacions per danys i perjudicis generals. Així mateix quedarà anul•lada la llicència incorporada a la present.
 14. Aquesta entrada s’ha de custodiar fins el dia de l’esdeveniment com si fossin diners en metàlic. El comprador de l’entrada o la persona a nom de qui es personalitza l’entrada, assumeix tota responsabilitat en el cas que la seva entrada es presenti per duplicat, fotocopiada o falsificada, perdent tots els drets que aquesta li atorga per a poder accedir a l’esdeveniment.

CONDICIONS GENERALS

 

Les presents condicions generals d’ús regulen l’ús del lloc web https://www.lagorga.cat/, així com les condicions de compra de productes i de contractació de serveis oferts a través del lloc web.

L’AJUNTAMENT DE PALAMÓS disposa d’una pàgina web de productes que són subministrats en punts de venda i distribuïdors autoritzats. Las persones que pretenen navegar pel lloc web, ho poden realitzar sense necessitat de registrar-se ni d’ostentar condició d’usuari.

Tot usuari que accedeixi al lloc web i adquireixi els productes oferts ha de ser major de 18 anys amb suficient capacitat legal per celebrar contractes.

 

USUARI

Tota persona que ho desitgi i que sigui major de 18 anys, amb suficient capacitat d’obrar, pot adquirir productes a través del lloc web.

L’usuari, un cop completades totes les dades que ha facilitat, declara que són certes, i que corresponen a la seva persona, havent acceptat la política de privacitat ; i, en concret, allò detallat sota de l’epígraf de “Protecció de dades” que es detalla a l’avís legal i política de privacitat, on s’especifica el tractament que es realitzarà amb l’única finalitat de gestionar la relació de negoci. 

 

USUARI REGISTRAT

Tota persona que ho desitgi i que sigui major de 18 anys amb suficient capacitat d’obrar, pot crear el seu propi usuari, introduint la totalitat de les dades que es sol·liciten en l’apartat “Amics del Teatre”.

L’usuari amb la complementació de les seves dades declara que tots els facilitats són certs, actualitzats i corresponen a la seva persona.

Un cop complert el procediment, l'usuari podrà accedir a la seva àrea personal, on podrà visualitzar el seu historial de comandes i compres, els detalls de les transaccions, així com les seves dades de caràcter personal. En qualsevol moment l’USUARI podrà realitzar les modificacions que consideri convenients, així com donar de baixa el compte.

Per poder autentificar-se en aquesta web, es disposarà d’un nom d’usuari i contrasenya que serà escollit per el propi usuari i que li permetrà accedir a un àrea personal.

La contrasenya ha de ser personal, secreta i intransferible, no estant permesa ni recomanada la cessió, ni tan sòls temporal a tercers. Per això, l’usuari es compromet a fer un us diligent i mantenir en secret la mateixa, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers al permetre o no tenir la cura necessària per evitar que terceres persones puguin tenir coneixements d’ella.

En el supòsit de que l’usuari coneix o sospiti del us de la seva contrasenya per tercers, haurà de modificar-la de forma immediata en la seva àrea personal de la web o notificar-ho immediatament a L’AJUNTAMENT DE PALAMÓS, per a que procedeixi a la seva modificació.

 

PROCEDIMENT DE COMPRA I PAGAMENT

Al lloc web es descriu les condicions de cadascú dels productes oferts, així com les seves característiques.

Els preus de la pàgina web inclouen IVA. Els preus poden canviar en qualsevol moment però els possibles canvis no afectaran a les comandes amb respecte a les que ja s’hagi enviat la Confirmació de comanda.

Una vegada seleccionat el producte que desitgi comprar, aquest podrà ser abonat mitjançant targeta de crèdit.

Si en el termini de 48 hores no ha rebut l’entrada, cal que es posi en contacte amb departament d’atenció al client de l’empresa indicada. En tot cas, es demana que prèviament,  es comprovin totes carpetes del seu correu, inclosa la de no desitjat.

Una vegada comprovat que el procediment de pagament s’ha realitzat de forma correcte, L’AJUNTAMENT DE PALAMÓS emetrà la corresponent entrada a la direcció de correu electrònic facilitada per l’usuari.

Si ho considera, podrà posar-se en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic cultura@palamos.cat o per telèfon a 972 602 330 per sol·licitar que li remetrem l’entrada per correu electrònic, o si ho prefereix podrà adreçar-se a les nostres oficines per tal que li facilitem en format paper.

L’usuari, un cop adquireixi l’entrada, aquesta no podrà esser canviada ni se li tornarà el seu import a excepció d’anul·lació total de l’acte on l’organització es compromet a la devolució de l’import de l’entrada. El cost de distribució que els canals de venda apliquen al preu de l’entrada, no serà retornat en cap cas per l'Organització, atès que l'Organització no és perceptora d'aquest import i que la prestació d'aquest servei s'entén realitzada en el moment de la compra de l’entrada.

L’entrada s’ha de custodiar fins el dia de l’esdeveniment. El comprador o la persona a nom de qui es personalitza l’entrada, assumeix tota responsabilitat en el cas que la seva entrada es presenti per duplicat, fotocopiada o falsificada, perdent tots els drets que aquesta li atorga per a poder accedir a l’esdeveniment

 

Resolució De Conflicte:

S'informa que L’AJUNTAMENT DE PALAMÓS, no consta adherida a cap plataforma de resolució de conflictes en matèria de consum o d'arbitratge, estant a la disposició dels seus usuaris-clients en els canals d'atenció al client que consten a la Web.

Però de conformitat amb el Reglament 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum, s'informa de l'existència d'una plataforma europea per a la resolució de conflictes, que podrà ser utilitzada en l'àmbit del comerç electrònic; podent obtenir més informació a: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

L’empresa es reserva el dret a modificar aquesta Política en qualsevol moment, informant dels canvis substancials realitzats. Aquests canvis no tindran efectes retroactius, llevat que es tracti d’imposicions legals i seran d’aplicació 30 dies després de la publicació de l’avís corresponent. Si l’usuari no hi està conforme amb les modificacions, li recomanem no fer ús de la web.

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per conèixer de quantes qüestions es suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes.

Back to Top