TEATRE
Palamós
05 de febrer de 2023
Inici   |   Calendari   |   Amics del teatre   |   Cistella

Condicions

 1. Un cop adquirida, l'entrada no serà canviada ni serà retornat el seu import.
 2. L'Organització es reserva el dret d'alterar o modificar el programa de l'acte.
 3. Es reserva el dret d'admissió.
 4. L'entrada disposa de diferents mesures de seguretat. L'Organització no es fa responsable de les entrades que no s'hagin adquirit en els punts de venda oficials. Tota entrada esmenada, trencada o amb indicis de falsificació, autoritzarà a l'Organització a impedir al seu portador l'accés al recinte. En aquests casos, l'Organització es reservarà el dret a emprendre les mesures legals esmentades al punt 14 d’aquestes Condicions Generals d’Utilització.
 5. L'admissió queda supeditada al fet de disposar de l'entrada completa i en bones condicions.
 6. A l'entrar al recinte, el públic pot estar subjecte a un registre efectuat segons la Llei, no permetent-se, en cap cas, l'entrada d'objectes que puguin ser considerats perillosos per l'Organització o que estiguin prohibits per la normativa vigent, així com càmeres fotogràfiques o de vídeo, grabadores o qualsevol altre aparell de captació d’imatge i so.
 7. A qualsevol tipus d'espectacle queden reservats tots els drets d'imatge i propietat intel·lectual derivats de l'espectacle, no podent el públic assistent filmar o gravar el mateix sense autorització escrita de l'Organització.
 8. En cas d'anul·lació total de l'acte, l'Organització es compromet a la devolució de l’import d'aquesta entrada. El cost de distribució que els canals de venda apliquen al preu d'aquesta entrada, no serà retornat en cap cas per l'Organització, atès que l'Organització no és perceptora d'aquest import i que la prestació d'aquest servei s'entén realitzada en el moment de la compra d'aquesta entrada.
 9. La societat emissora de l'entrada no assumeix en cap cas les obligacions i responsabilitats que competeixen a l'Organització.
 10. El públic assistent podrà aparèixer en imatges preses per diferents mitjans per a la seva posterior difusió promocional.
 11. L'Organització de l'esdeveniment podrà denegar l'accés o expulsar del recinte al portador de l’entrada en cas d'incompliment de les presents Condicions Generals d’Utilització o bé en cas de desatendre les indicacions efectuades pel personal de l'Organització. La denegació d’accés o l’expulsió també es podran dur a terme en cas que, racionalment, es pugui preveure que la seva permanença al recinte pot suposar una situació de risc o perill per al propi portador o bé per als altres assistents a l’acte; per avalot o també per estats d'intoxicació aparent o potencial, responsabilitzant-se personalment el portador, en tots els casos, per les seves pròpies accions i omissions quan aquestes provoquin lesions a tercers o danys a coses materials.
 12. Tots els intents d'estafa, furt, robatori, així com els danys a la propietat privada causats directa o indirectament a l'Organització, autoritzen a aquesta a prendre les mesures legals, tant civils com penals, que estimi oportunes contra els causants.
 13. La possessió d'aquesta entrada no dóna dret al seu posseïdor o a tercers a utilitzar la mateixa, o el seu contingut, amb fins publicitaris, de màrqueting o de promoció (inclosos concursos, regals i/o sortejos), associada al posseïdor de l'entrada o tercer. L’ incompliment d'aquest punt obligarà a l'anunciant i/o usuari no autoritzat a fer efectiva una penalitat equivalent a mil vegades el preu de l'entrada més cara de l'esdeveniment, sense perjudici de posteriors reclamacions per danys i perjudicis generals. Així mateix quedarà anul•lada la llicència incorporada a la present.
 14. Aquesta entrada s’ha de custodiar fins el dia de l’esdeveniment com si fossin diners en metàlic. El comprador de l’entrada o la persona a nom de qui es personalitza l’entrada, assumeix tota responsabilitat en el cas que la seva entrada es presenti per duplicat, fotocopiada o falsificada, perdent tots els drets que aquesta li atorga per a poder accedir a l’esdeveniment.
Back to Top